Deklaracja dostępności

    

Miejskie Przedszkole nr 3 w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ustce https://mp3ustka.bip.gov.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki :

ul. Polna 12, 76-270 Ustka

księgowość: +48 792900295

Intendent: + 48 793964881

 

email: 

Dyrektor: mp3@przedszkole3.ustka.pl

Księgowość: mp3@przedszkole3.ustka.pl

 

Data publikacji strony internetowej : 27.02.2018 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 02.10.2023 r

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:
brak audiodeskrypcji
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

 • mapy
 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. 

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ustce.   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej :  Ewa Leśniewska
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Janiszewska

e-mail: mp3@przedszkole3.ustka.pl

telefon:+48 792900295

 

Procedura wnioskowo - skargowa 

                Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Polnej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy otworzyć drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Następnie, aby dostać się do środka: osoby uprawnione posiadają kod, osoby nieuprawnione dzwonią na domofon znajdujący się po prawej stronie drzwi, oczekując na  pracownika. Przedszkole posiada monitoring wejść i wyjść, placu zabaw, okalających parkingów oraz bloku żywieniowego. Ponadto od strony parkingu służbowego i kuchni znajduje się wejście bezpośrednio dla zaopatrzenia, które w razie konieczności może być użyte jako ewakuacyjne. 
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.
 3. Budynek usytułowany jest na parterze, na którym znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind.
 4. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie Przedszkola parking dla rodziców,  brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 6. W Przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. ​
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 30.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

 

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175