Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)

Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Statut Przedszkola nr 3 w Ustce.

Roczny Plan Pracy 2012/2013.

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

Każde dziecko jest dla nas ważne .Dokładamy starań, aby  w naszym przedszkolu każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego, wszechstronnego  rozwoju , do bycia samodzielnym  i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym  przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną  na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 4. Rodzice są partnerami aktywnie  uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym poprzez konkursy, przeglądy, prezentacje, olimpiady.

 

CEL OGÓLNY:

Wyrabianie u dzieci postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie postawy proekologicznej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

a) Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

b) Propagowanie zdrowego stylu życia,

c) Rozwijanie sprawności ruchowych,

d) Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  bezpieczeństwo w życiu codziennym,

e) Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja,  a co zagraża zdrowiu,

f) Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności,

g) Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności.

h) Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego  środowiska.

i) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

j) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe,

k) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek oraz rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

l) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

ł) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY :

 • Wychowawczynie znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
 • Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

 

WSPIERANIE NAUCZYCIELI:

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego
 • Szkolenia rad pedagogicznych
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

Praca nauczyciela podlega ocenie przez Dyrektora

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • Analizę wytworów dziecięcych,
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac,
 • Arkuszy ocen pracy nauczycieli,
 • Arkuszy samooceny
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej,
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
 • Rozwoju zawodowego nauczycieli.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Dziecko jest:

 • Ciekawe świata
 • Ufne w stosunku do nauczycieli
 • Radosne
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • Uczciwe i prawdomówne
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe
 • Kulturalne i tolerancyjne,
 • Świadome zagrożeń.

 

MODEL ABSLOWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

 • Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem, sytuacją trudną),
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • Samodzielność,
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

 • Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • Podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • Posługiwać się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna przestrzega:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • Zasady kultury współżycia, postępowania ,
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

Nie obawia się:

 • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • Wykazać inicjatywy w działaniu,
 • Wyrażania swoich uczuć.

 

DZIECKO MA PRAWO DO:

 • Wszechstronnego rozwoju,
 • Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • Wspólnoty w grupie
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów  z  nimi na zasadzie równouprawnienia
 • Nauki, informacji , badania i eksperymentowania
 • Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
 • Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
 • Zdrowego żywienia.

 

ZASADY PRACY:

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

2. Zasada samodzielności:

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu indywidualnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania:

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zadań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce (zakładka programy)

Lp. Tytuł programu Autor Wydawnictwo Data dopuszczenia Nr dopuszczenia dyrektora
           
           

 

 

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z NAUCZYCIELAMI ORAZ STUDENTAMI:

Współpraca ze studentami:

 • odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne
 • opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

 • tworzenie zespołów zadaniowych
 • tworzenie rocznych programów
 • ankiety
 • arkusze diagnostyczne
 • raporty
 • diagnozy
 • monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • tworzenie zespołów ewaluacyjnych
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn -trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
 • organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

 • Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • Zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 • Uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badanie losów absolwentów.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),

Komisariatem Policji w Ustce,

Strażą Pożarną,

Biblioteką Miejską,

Młodzieżowym Domem Kultury,

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Stowarzyszeniem „Bene Vita”,

Centrum Pomocy Dzieciom,

Wodociągami, 

ZGK,

„Morpolem”.

PROMOWANIE  PLACÓWKI:

Cele:

 • nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
 • upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
 • organizacja uroczystości ,
 • zabieganie o notatki w prasie,
 • prezentacja w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu.

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175