"iPrzedszkole" - Procedura korzystania

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 7/MP3/2013

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce

z dnia 28.10.2013r  

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „iPrzedszkole”

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

 W USTCE

 

§ 1

 

Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawiania dziecka pod opieką nauczycieli.
 3. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania  za pomocą karty zbliżeniowej zdarzeń wejścia/wyjścia na czytniku kart zbliżeniowych (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.
 4. Karta kupowana jest raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice dziecka.
 6. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

 

§ 2

 

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do korytarza przedszkola zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika (tablet) i kierują się do szatni.
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia w wejściu karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka będzie naliczany  od godz. 6.30  (godzina otwarcia przedszkola)

 

§ 3

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierają dziecko bezpośrednio z sali lub ogrodu.
 2. Po odebraniu dziecka bezpośrednio z sali lub ogrodu  rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby przykładają indywidualna kartę dziecka do czytnika (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.
 3. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka naliczany będzie do godz. 16:30 (godzina zamknięcia przedszkola).

 

§ 4

 

Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie „iPrzedszkole” na stronie : www.iprzedszkole.progman.pl
 2. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.
 3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole Podpisanie aneksu do umowy cywilno prawnej stanowi  poświadczenie o akceptacji regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta.
 4. Po aktywacji konta przez rodziców/opiekunów prawnych Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

      a)    bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i  żywienie

      b)    wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

      c)    bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów ,

      d)    dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

      e)     możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora

 

§ 5

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 2 grudnia 2013r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest załącznikiem do aneksu umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejsza procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na aneksie do umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole.
 5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma ProgMan.
 6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola oraz pracownicy administracji.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Przedszkole” jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Ustce, ul. Polna 12

Ustka 28.10.2013 r

Dyrektor

Beata Janiszewska

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175