Zamówienia publiczne

Plan postępowania o udziale zamówień 2021

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Plan%20zam%C3%B3wie%C5%84-2021_BZP%2000255829_01_P.pdf

 

SIWZ Catering 2022

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/SIWZ-catering%202022.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00260792 z 8.11.2021

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu%20BZP%2000260792%20z%2008.11.2021.pdf

 

Informacja- Identyfikator postępowania

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja-identyfikator%20post%C4%99powania-catering%202022.pdf

 

Zał. 1 Formularz oferty

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%201%20-%20Formularz%20oferty%283%29.doc

Zał. 2 Oświadczenie dotyczęca podstaw wykluczenia

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%202%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20podstaw%20wykluczenia.doc  

Zał.3 Oświadczenie dotyczące warunków udziału

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%203%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u.doc

Zał. 4 Wzór umowy

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%204%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy.pdf

Zał. 5 Wykaz usług

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%205%20-%20Wykaz%20us%C5%82ug%20%281%29.doc

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%206%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20grupy%20kapita%C5%82owej.doc

Zał. 7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%207%20-%20Zobowi%C4%85zanie%20podmiotu%20udost%C4%99pniaj%C4%85cego.doc

Zał. 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%208%20-%20Szczeg%C3%B3lowy%20opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf

 

Informacja- środki przeznaczone na realizację zamówienia

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja-%C5%9Brodki%20przeznaczone-catering%202022%20%281%29.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert- catering

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert-catering%202022%201.pdf

 

Informacja o wyniku postępowania

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja%20o%20wyniku%20post%C4%99powania%202.pdf

 

O

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3ustka@wp.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175