Zamówienia publiczne

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Plan%20zam%C3%B3wie%C5%84%202022_BZP%2000427301_01_P.pdf

 

SWZ Catering 2023

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/SWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu%20BZP%2000429973%20z%2009.11.2022.pdf

Informacja-identyfikator postępowania

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja-identyfikator%20post%C4%99powania-catering%202023.pdf

Zał. 1 Formularz oferty

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%201%20-%20Formularz%20oferty%284%29.doc

Zał. 2 Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%202%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20podstaw%20wykluczenia%281%29.doc

Zał. 3 Oświadczenie dotyczące warunków udziału

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%203%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%282%29.doc

Zał. 4 Wzór umowy

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%204%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy%281%29.pdf

Zał. 5 Wykaz usług

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%205%20-%20Wykaz%20us%C5%82ug.doc

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%206%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20grupy%20kapita%C5%82owej%281%29.doc

Zał. 7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%207%20-%20Zobowi%C4%85zanie%20podmiotu%20udost%C4%99pniaj%C4%85cego%281%29.doc

Zał. 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Za%C5%82.%208%20-%20Szczeg%C3%B3lowy%20opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia%281%29.pdf

 

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia 

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja-%C5%9Brodki%20przeznaczone-catering%202023.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert-catering na 2023r.

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert-catering%202023.pdf

 

Informacja o wyniku postępowania

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Informacja%20o%20wyniku%20post%C4%99powania.pdf

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

Plan zamówień 

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Plan%20zam%C3%B3wie%C5%84%202023_BZP%2000068093_01_P.pdf

 

Aktualizacja planu zamówień na rok 2023

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Plan%20zam%C3%B3wie%C5%84%202023_BZP%2000068093_02_P%281%29.pdf

 

Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla dzieci  do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce w 2024 roku

 

Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-721186b6-6f1d-11ee-9aa3-96d3b4440790

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175