Roczny Plan

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W USTCE

 

,,KTO TY JESTEŚ- POLAK MAŁY''

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYCZNEJ: RODZINA, REGION, OJCZYZNA

 

 

Cele edukacji patriotycznej:
1.Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” poprzez:
• oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi
• stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym
• udział w patriotycznych uroczystościach lokalnych


2.Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej poprzez:
• ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym
• dostrzeganie zmian zachodzących w okolicy na przestrzeni wieków
• rozbudzanie zainteresowania ,,małą ojczyzną”
• zdobycie umiejętności dostrzegania wartości środowiska lokalnego
• rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej


3. Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości narodowej poprzez:
• poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych
• poznanie historii Święta Niepodległości Polski
• zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski
• pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa
• kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
• rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych
• kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych
• umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych

 

Cele ukierunkowane na dziecko:
dziecko:
• Pozna historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania)
• Będzie miało właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych
• pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce)
• będzie miało właściwy stosunek do symboli narodowych (godło, hymn, sztandar)
• nauczy się tolerancji
• pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny
• będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata

 

Cele ukierunkowane na rodziców:
• wspomaganie (współdziałanie z nauczycielem) w tworzeniu  środowiska wspierającego edukację patriotyczną
• prezentowanie wspólnie z nauczycielem pozytywnych wzorców zachowań
• propagowanie postawy „patriotycznej” we współdziałaniu z nauczycielem

 

Cele sformułowane dla nauczyciela:

• pomoc dzieciom w kształtowaniu zachowań i postaw patriotycznych
• wzmocnienie u dzieci wiary we własne możliwości, uczucia przynależności do społeczności regionalnej
• przekazanie wzorców właściwego stosunku do ojczyzny
• doskonalenie umiejętności wychowawczych
• wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela celem przygotowania się do realizacji zajęć mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• przegląd literatury dla dzieci w celu poszukiwania utworów (bajek, legend, wierszy, opowiadań), przydatnych nauczycielom w wprowadzaniu treści patriotycznych
• zgromadzenie literatury, plansz i historyjek obrazkowych, pieśni ludowych i patriotycznych

 

Warunki realizacji założonych celów:
Dzieci zdobywają doświadczenie przede wszystkim poprzez własną działalność i kontakty z innymi ludźmi. Odpowiedni dobór metod i form pracy, właściwe formułowanie zadań oraz motywowanie dziecka do pracy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi jego osobowości.
1. Prezentacje multimedialne.
2. Konkursy tematyczne.
3. Ekspozycje ścienne lub gabloty.
4. Prace plastyczne- foldery reklamowe, plakaty, mapy.
5. Spacery po okolicy, poznanie środowiska geograficzno- przyrodniczego.
6. Poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury materialnej, architektury, tradycji.
7. Spotkania z ciekawymi ludzmi.
8. Zajęcia muzyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem utworów literackich- umożliwianie dzieciom podjęcie swobodnego działania.
9. Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu uzgodnienia kierunków działań pedagogicznych.
10. Nawiązanie współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi edukację historyczną: Muzeum Ziemi Usteckiej, Bunkry Bluchera, Muzeum chleba.

 

Spodziewane efekty:
Przyjęte w planie rocznym założenia, cele, treści kształcenia i metody sprzyjają wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków o ich regionie, jego historii jak i teraźniejszości, uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem  i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju.
 
W trakcie realizacji planu i po jego zakończeniu nastąpi:
• wzrost aktywności przedszkola w podejmowaniu współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami lokalnymi tworzącymi kulturę regionu w celu umożliwienia dzieciom skutecznego uczestniczenia w życiu publicznym
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w przedszkolu
• wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej nauczycieli jako  postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury
• upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i rodziców
• wzrost przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, wystaw, konkursów i innych form upowszechniania edukacji patriotycznej
• wzbogacenie bazy przedszkola – zakup literatury, płyt CD z muzyką patriotyczną, doposażenie kącika ( flagi, kokardy narodowe, ilustracje)

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

Podejmowane działania wychowawcze i pedagogiczne zmierzają by przedszkolak dysponował określonymi umiejętnościami i obiektywnie promował swoją placówką, miasto, region. Chcemy wyposażyć dziecko poprzez edukację patriotyczną w następujące umiejętności:

 

Dziecko
• współdziała w grupie w sposób bezkonfliktowy i efektywny
• poprawne i zrozumiałe wyraża się w mowie i środkach wyrazu artystycznego (prace plastyczne)
• wykazuje od najmłodszych lat zainteresowanie swoim regionem, jego kulturą i historią
• samodzielnie wykonuje prace o tematyce patriotycznej
• prezentuje swoje prace przed społecznością przedszkolną i rodzicami, opiekunami placówki
• bierze czynny udział w rajdach, wycieczkach w celu poznania historii swojego regionu
• właściwie zachowuje się podczas uroczystości państwowych, koncertów, wizyty w muzeum

 

Dziecko rozumie:
• znaczenie tradycji lokalnej w dobie integracji
• potrzebę odkrywania piękna rodzinnej kultury
• potrzebę ciągłego doskonalenia się
• znaczenie odpowiedzialności w pracy grupowej

 

Dziecko zna:
• najważniejsze zabytki regionu
• przedstawicieli regionu
• obrzędy i zwyczaje swojego regionu
• symbole narodowe (godło, flaga, hymn Polski)
• właściwą hierarchię wartości i postaw społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.00 - 17.00
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3ustka@wp.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
92 9315 0004 0000 1674 2000 0040