Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna: art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 


Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo
(ewentualnie)

Data dopuszczenia

Numer dopuszczenia dyrektora

1.

,,Nasze Przedszkole"

 

 M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska

MAC

ISBN

978-83-8108-181-81

30.08.2018 r.

PR-1/2018

2. ,,Trampolina"  E. Kardas

PWN

ISBN 978-83-262-2664-9

 30.08.2018

 PR-2/2018

 

     

 

   

 

Programy realizowane

 

ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W USTCE

Na rok szkolny 2017/2018

 

,,ZDROWIE TRAMPOLINĄ DO SUKCESU NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW USTKI”

 

CELE UKIERUNKOWANE NA DZIECKO wyznaczają zadania polegające na:

 

 • nabywaniu i bogaceniu wiedzy (informacji),
 • kształtowaniu czynnych postaw (wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych),
 • kształtowaniu umiejętności (określonych mianem życiowych),
 • doskonaleniu zdrowia własnego (predyspozycje i możliwości).

 


CELE UKIERUNKOWANE NA RODZICÓW:

 

 • wspomaganie (współdziałanie z nauczycielem) w tworzeniu  środowiska wspierającego edukację zdrowotną,
 • prezentowanie wspólnie z nauczycielem pozytywnych wzorców zachowań,
 • propagowanie postawy „prozdrowotnej” we współdziałaniu z nauczycielem.

 


CELE SFORMUŁOWANE W ODNIESIENIU DO NAUCZYCIELA:

 

 • podniesienie jakości (ewaluacja) działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci przez osoby sprawujące nad nimi opiekę,
 • pomoc dzieciom w kształtowaniu zachowań i postaw „prozdrowotnych”,
 • wzmocnienie u dzieci wiary we własne możliwości,
 • przekazanie wzorców „zdrowego trybu życia”,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

 

Opracowały : mgr Helena Gałat - Kuc, mgr Ewa Leśniewska

Program adaptacyjny dziecka sześcioletniego, przygotowującego się do podjęcia nauki w szkole

,,Wkrótce będę uczniem"

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego mówi, że celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Najważniejszą funkcją wychowania przedszkolnego jest zapewnienie pełnego rozwoju całej osobowości każdego dziecka. Natomiast rolą nauczyciela jest stymulowanie rozwoju dziecka poprzez organizowanie różnych form aktywności ruchowej, umysłowej i plastycznej. To właśnie nauczyciel wyposaża dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności, kształci nawyki, uczy sposobów zachowania się i postępowania w określonych sytuacjach dnia codziennego. W efekcie końcowym prowadzi do harmonijnego wszechstronnego rozwoju.
 Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija samodzielność. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśniczej, przestrzegania ogólnych norm, wykazywania się cierpliwością podczas oczekiwania na swoją kolej, dostosowywania się do poleceń dorosłych. „W przedszkolu dziecko uczestniczy w kierowanej przez nauczycielkę grupie rówieśników na prawach jednego z wielu. Jego status jest zupełnie inny niż w rodzinie, w której rówieśników najczęściej nie ma. Pozycja dziecka w rodzinie bywa zazwyczaj wyjątkowa, podczas gdy w przedszkolu te same prawa i obowiązki mają wszystkie dzieci należące do grupy”. Z wielu badań wynika, że dzieci objęte różnymi formami edukacji przedszkolnej są w późniejszej karierze szkolnej oceniane jako bardziej niezależne, otwarte, odważne i wytrwałe. Ważną sprawą jest także, aby rodzice jeszcze przed oddaniem dziecka do przedszkola uświadomili sobie konieczność powolnego przygotowania do czekającej go zmiany. Wiek przedszkolny to idealny okres dla dziecka na zapoznawanie się z niezliczonymi wymaganiami, jakie stawia mu otoczenie. Małe dzieci mają swoistą właściwość przyswajania tego, co im przekazują dorośli. Lubią się uczyć, ponieważ chcą wszystko wiedzieć. A szczególnie wiedzieć jak się zachować, żeby się przypodobać rodzicom, innym dorosłym i otoczeniu. Wychowanie w przedszkolu stanowi podstawę dla prawidłowego, indywidualnego rozwoju dziecka jak i dla przygotowania podjęcia nauki w szkole.

 Zmiana przez dziecko otoczenia, konieczność funkcjonowania w nowej i często obcej rzeczywistości szkolnej niejednokrotnie budzi u niego lęk, powoduje utratę  poczucia  bezpieczeństwa.  Przejście  z  przedszkola  do  szkoły  jest  dla  dziecka  bardzo  ważnym  krokiem.  To  przekroczenie pierwszego  etapu  edukacyjnego.  Dla  niektórych  jest  on  wysoki  i  jego  pokonanie  wymaga  wiele  wysiłku.  Inni  przeskakują  go  z  łatwością, ale dość szybko okazuje się, że trudno jest odnaleźć się w nowym miejscu. Rodzice przeżywają troskę i niepokój o losy swoich dzieci, przyszli uczniowie obok ciekawości noszą w sobie lęk przed nowym, nieznanym życiem szkolnym.
 Rodzice z większym niż dotąd zainteresowaniem śledzą rozwój i umiejętności swoich dzieci, a nauczyciele przedszkola w poczuciu misji i odpowiedzialności starają się stymulować społeczno – emocjonalny, intelektualny i fizyczny rozwój dzieci tak, aby zapewnić wszystkim wychowankom dobry i w miarę równy start szkolny. Rodzice oczekują, że przekroczenie pierwszego progu edukacyjnego będzie jak najmniej stresujące dla ich dzieci. Same dzieci również odczuwają lęk przed pójściem do szkoły. Niniejszy program jest propozycją współpracy przedszkola i szkoły, który spełniałby  funkcje stworzenia harmonijnej, płynnej, bezstresowej drogi dziecka z sali przedszkolnej do szkolnej ławki.

CELE OGÓLNE PROGRAMU
1. Zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z warunkami szkoły.
2. Integracja ze środowiskiem szkolnym.
3. Umożliwienie aktywnego udziału w życiu przedszkola i szkoły.
4. Zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
5. Adaptacja do środowiska szkolnego, zaspokajanie potrzeb psychicznych.
6. Stworzenie możliwości poznania przez dzieci przedszkolne nowych, starszych kolegów oraz nauczycieli pracujących w szkole.
7. Dostarczanie dzieciom szkolnym radości z pełnienia roli opiekuna przedszkolaka, ukazywanie wzorów ucznia.
8. Wzbogacanie warsztatu pracy przez współpracę nauczyciela przedszkola z nauczycielem nauczania zintegrowanego.
9.Ukształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
10.Wpojenie dzieciom podstawowych zasad dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w szkole i w najbliższym środowisku.
11.Przygotowanie rodziców do udzielenia dzieciom wsparcia i pomocy w procesie adaptacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
DZIECI:
1. Poznają warunki szkolne (pomieszczenia i otoczenie szkoły).
2. Poznają zasady funkcjonowania szkoły.
3. Przezwyciężają strach przed zmianą środowiska.
4. Integrują się ze społecznością szkolną.
5. Nawiązują pozytywne relacje: nauczyciel – uczeń.
6. Przystosowują się do życia i pracy w szkole.
7. Nabywają poczucia bezpieczeństwa.

ZADANIA DLA NAUCZYCIELA
1. Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w trzech aspektach:
- dojrzałości społeczno – emocjonalnej,
- dojrzałości intelektualnej,
- dojrzałości fizycznej.
2. Nawiązać współpracę: przedszkole – szkoła.
- wymiana doświadczeń między nauczycielami przedszkola i szkoły.

Miarą osiągnięcia celów niniejszego programu jest obraz ucznia klasy pierwszej, który:
a) z radością i ciekawością przekroczy próg szkolny,
b) znajdzie miejsce w nowej społeczności klasowej,
c) aktywnie będzie uczestniczył w życiu klasy i szkoły,
d) będzie potrafił podejmować zadania w oparciu o wiarę w swoją wartość i możliwości,
e) będzie odnosił sukcesy szkolne opierając się na doświadczeniach i wiedzy wyniesionej z przedszkola.

 

Sposób realizacji:

 • Nawiązanie współpracy między nauczycielkami
 • Sprecyzowanie przybliżonych terminów spotkań
 • Akceptacja programu adaptacyjnego przez dyrektora przedszkola
 • ,,Gotowość szkolna"- spotkanie dla rodziców z udziałem nauczycieli
 • Zapoznanie dzieci z droga do szkoły. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bepzpieczeństwa podczas poruszania się po drogach
 • Spacery w celu poznania najbardziej charakterystycznych obiektów, budynków, instytucji oraz bezpiecznych przejść przez ulicę
 • Pierwsza wizyta w szkole- zapoznanie z nauczycielką i dziećmi klasy I. Zwiedzanie budynku szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń przydatnych w pierwszych dniach nauki szkolnej (łazienka, szatnia, wyjście na boisko, świetlica itp.)
 • Wspóln zabawy na boisku celem bliższego zapoznania się dzieci
 • Wręczenie pierwszakom własnoręcznie przygotowanych upominków
 • Zajęcia sportowe- obserwacja lekcji wychowania fizycznego w sali gimnastycznej
 • Wizyta w klasie I- wspólna lekcja - udział przedszkolakóww niektórych ogniwach lekcji- wzmocnienie motywacji do nauki szkolnej
 • Lekcje biblioteczne - stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas zajęć bibliotecznych- wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów biblioteki
 • Spotkanie świąteczne z uczniami klasy I. Wspólne oglądanie Jasełek w wykonaniu pzredszkolaków- odczuwanie radości z przyjęcia zaproszonych gości, prezentacja swoich umiejętności
 • Prezentacja tańca ,,Krakowiak" na uroczystości w szkole- prezentowanie umiejętności tanecznych przedszkolaków, przełamywanie barier
 • ,,Płynie Wisła płynie" muzyczne spotkanie w przedszkolu. Wykonanie piosenek o tematyce patriotycznej- wręczanie pierwszoklasistom upominków, odczuwanie radości z przyjęcia zaproszonych gości
 • Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i obserwacjami między nauczycielkami przedszkola i szkoły.

Plan współpracy opracowały:

mgr Ewa Leśniewska

mgr Anetta Wszółkowska

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.00 - 17.00
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3ustka@wp.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
92 9315 0004 0000 1674 2000 0040