Grupy

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)

Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Statut Przedszkola nr 3 w Ustce.

Roczny Plan Pracy 2012/2013.

MISJA PRZEDSZKOLA:

Każde dziecko jest dla nas ważne .Dokładamy starań, aby  w naszym przedszkolu każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego, wszechstronnego  rozwoju , do bycia samodzielnym  i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym  przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną  na osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

4. Rodzice są partnerami aktywnie  uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym poprzez konkursy, przeglądy, prezentacje, olimpiady.

CEL OGÓLNY:

Wyrabianie u dzieci postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie postawy proekologicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

a) Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

b) Propagowanie zdrowego stylu życia,

c) Rozwijanie sprawności ruchowych,

d) Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  bezpieczeństwo w życiu codziennym,

e) Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja,  a co zagraża zdrowiu,

f) Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności,

g) Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności.

h) Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego  środowiska.

i) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

j) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe,

k) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek oraz rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

l) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

ł) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY :

- Wychowawczynie znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

- Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

- Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI:

· Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego

· Szkolenia rad pedagogicznych

· Szkolenia członków zespołów zadaniowych

· Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

Praca nauczyciela podlega ocenie przez Dyrektora

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

· Ankiet

· Rozmów z nauczycielami, rodzicami,

· Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,

· Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

· Analizę wytworów dziecięcych,

· Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,

· Lustrację sal, tablic, wystawek prac,

· Arkuszy ocen pracy nauczycieli,

· Arkuszy samooceny

· Analizy dokumentacji pedagogicznej,

· Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

· Rozwoju zawodowego nauczycieli.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Dziecko jest:

· Ciekawe świata

· Ufne w stosunku do nauczycieli

· Radosne

· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

· Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

· Uczciwe i prawdomówne

· Odpowiedzialne i obowiązkowe

· Kulturalne i tolerancyjne,

· Świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

· Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

· Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

· Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

· Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,

· Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem, sytuacją trudną),

· Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

· Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

· Samodzielność,

· Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

· Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

· Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

· Podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

· Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

· Posługiwać się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna przestrzega:

· Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

· Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,

· Zasady kultury współżycia, postępowania ,

· Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

· Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

Nie obawia się:

· Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

· Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

· Wykazać inicjatywy w działaniu,

· Wyrażania swoich uczuć.

DZIECKO MA PRAWO DO:

· Wszechstronnego rozwoju,

· Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

· Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

· Spokoju i samotności, gdy tego chce,

· Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

· Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

· Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą

· Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi

· Wspólnoty w grupie

· Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

· Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów  z  nimi na zasadzie równouprawnienia

· Nauki, informacji , badania i eksperymentowania

· Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw

· Oświadczania konsekwencji swojego zachowania

· Zdrowego żywienia.

ZASADY PRACY:

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

2. Zasada samodzielności:

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu indywidualnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania:

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zadań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce (zakładka programy)

Lp. Tytuł programu Autor Wydawnictwo Data dopuszczenia Nr dopuszczenia dyrektora
           
           

 

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z NAUCZYCIELAMI ORAZ STUDENTAMI:

Współpraca ze studentami:

· odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

· opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

· tworzenie zespołów zadaniowych

· tworzenie rocznych programów

· ankiety

· arkusze diagnostyczne

· raporty

· diagnozy

· monitoring procesów zachodzących w przedszkolu

· dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

· tworzenie zespołów ewaluacyjnych

· dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

- wszechstronny rozwój dziecka

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn -trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje indywidualne,

- prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),

- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,

- konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

- Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

- Zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

- Uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badanie losów absolwentów.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),

Komisariatem Policji w Ustce,

Strażą Pożarną,

Biblioteką Miejską,

Młodzieżowym Domem Kultury,

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Stowarzyszeniem „Bene Vita”,

Centrum Pomocy Dzieciom,

Wodociągami, 

ZGK,

„Morpolem”.

PROMOWANIE  PLACÓWKI:

Cele:

- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,

- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

- prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,

- organizacja uroczystości ,

- zabieganie o notatki w prasie,

- prezentacja w lokalnych mediach,

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.