PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „iPrzedszkole”

                                                                                                              Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 7/MP3/2013

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3

 w Ustce

z dnia 28.10.2013r  

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „iPrzedszkole”

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

 W USTCE

§ 1

Postanowienia wstępne

$11.      System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

$12.      Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawiania dziecka pod opieką

 nauczycieli.

$13.      Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania  za pomocą karty zbliżeniowej zdarzeń wejścia/wyjścia na czytniku kart zbliżeniowych (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.

$14.      Karta kupowana jest raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

$15.      Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice dziecka.

$16.      Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do archiwum    i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

§ 2

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

$11.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do korytarza przedszkola zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika (tablet) i kierują się do szatni.

$12.      W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia w wejściu karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka będzie naliczany  od godz. 6.30  (godzina otwarcia przedszkola)

§ 3

Odbieranie dziecka z przedszkola

$11.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierają dziecko

bezpośrednio z sali lub ogrodu.

$12.      Po odebraniu dziecka bezpośrednio z sali lub ogrodu  rodzice/opiekunowie prawni lub inne

upoważnione przez rodziców osoby przykładają indywidualna kartę dziecka do czytnika (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.

$13.      W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka naliczany będzie do godz. 16:30 (godzina zamknięcia przedszkola).

§ 4

Moduł on-line dla rodziców

 Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie „iPrzedszkolena stronie :

www.iprzedszkole.progman.pl

$11.      Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

$12.      Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole

 Podpisanie aneksu do umowy cywilno prawnej stanowi  poświadczenie o akceptacji regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta.

$13.      Po aktywacji konta przez rodziców/opiekunów prawnych Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

      a)    bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i  żywienie

      b)    wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

      c)    bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów ,

      d)    dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

      e)     możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem

komunikatora

  • § 5

Postanowienia końcowe

$11.      Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 2 grudnia 2013r. do odwołania.

$12.      Niniejsza procedura jest załącznikiem do aneksu umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole

$13.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej

stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

$14.      Zapoznanie się z niniejsza procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na aneksie do umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole.

$15.      Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym

firma ProgMan.

$16.      Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola oraz pracownicy administracji.

$17.      Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Przedszkole” jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Ustce, ul. Polna 12

Ustka 28.10.2013r

Dyrektor

Beata Janiszewska


 
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.