Grupy

Informacje


Opłaty za przedszkole

  Nr konta:
92 9315 0004 0000 1674 2000 0040

 

Żywienie

  stawka dzienna - 5,50 zł

 

Dodatkowa godzina

  1 zł

 

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)

Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Statut Przedszkola nr 3 w Ustce.

Roczny Plan Pracy 2012/2013.

MISJA PRZEDSZKOLA:

Każde dziecko jest dla nas ważne .Dokładamy starań, aby  w naszym przedszkolu każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego, wszechstronnego  rozwoju , do bycia samodzielnym  i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym  przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną  na osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

4. Rodzice są partnerami aktywnie  uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym poprzez konkursy, przeglądy, prezentacje, olimpiady.

CEL OGÓLNY:

Wyrabianie u dzieci postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie postawy proekologicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

a) Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

b) Propagowanie zdrowego stylu życia,

c) Rozwijanie sprawności ruchowych,

d) Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  bezpieczeństwo w życiu codziennym,

e) Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja,  a co zagraża zdrowiu,

f) Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności,

g) Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności.

h) Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego  środowiska.

i) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

j) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe,

k) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek oraz rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

l) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

ł) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY :

- Wychowawczynie znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

- Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

- Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI:

· Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego

· Szkolenia rad pedagogicznych

· Szkolenia członków zespołów zadaniowych

· Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

Praca nauczyciela podlega ocenie przez Dyrektora

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

· Ankiet

· Rozmów z nauczycielami, rodzicami,

· Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,

· Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

· Analizę wytworów dziecięcych,

· Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,

· Lustrację sal, tablic, wystawek prac,

· Arkuszy ocen pracy nauczycieli,

· Arkuszy samooceny

· Analizy dokumentacji pedagogicznej,

· Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

· Rozwoju zawodowego nauczycieli.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Dziecko jest:

· Ciekawe świata

· Ufne w stosunku do nauczycieli

· Radosne

· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

· Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

· Uczciwe i prawdomówne

· Odpowiedzialne i obowiązkowe

· Kulturalne i tolerancyjne,

· Świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

· Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

· Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

· Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

· Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,

· Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem, sytuacją trudną),

· Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

· Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

· Samodzielność,

· Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

· Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

· Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

· Podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

· Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

· Posługiwać się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna przestrzega:

· Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

· Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,

· Zasady kultury współżycia, postępowania ,

· Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

· Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

Nie obawia się:

· Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

· Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

· Wykazać inicjatywy w działaniu,

· Wyrażania swoich uczuć.

DZIECKO MA PRAWO DO:

· Wszechstronnego rozwoju,

· Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

· Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

· Spokoju i samotności, gdy tego chce,

· Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

· Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

· Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą

· Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi

· Wspólnoty w grupie

· Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

· Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów  z  nimi na zasadzie równouprawnienia

· Nauki, informacji , badania i eksperymentowania

· Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw

· Oświadczania konsekwencji swojego zachowania

· Zdrowego żywienia.

ZASADY PRACY:

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

2. Zasada samodzielności:

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu indywidualnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania:

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zadań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce (zakładka programy)

Lp. Tytuł programu Autor Wydawnictwo Data dopuszczenia Nr dopuszczenia dyrektora
           
           

 

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z NAUCZYCIELAMI ORAZ STUDENTAMI:

Współpraca ze studentami:

· odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

· opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

· tworzenie zespołów zadaniowych

· tworzenie rocznych programów

· ankiety

· arkusze diagnostyczne

· raporty

· diagnozy

· monitoring procesów zachodzących w przedszkolu

· dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

· tworzenie zespołów ewaluacyjnych

· dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

- wszechstronny rozwój dziecka

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn -trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje indywidualne,

- prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),

- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,

- konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

- Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

- Zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

- Uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badanie losów absolwentów.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),

Komisariatem Policji w Ustce,

Strażą Pożarną,

Biblioteką Miejską,

Młodzieżowym Domem Kultury,

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Stowarzyszeniem „Bene Vita”,

Centrum Pomocy Dzieciom,

Wodociągami, 

ZGK,

„Morpolem”.

PROMOWANIE  PLACÓWKI:

Cele:

- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,

- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

- prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,

- organizacja uroczystości ,

- zabieganie o notatki w prasie,

- prezentacja w lokalnych mediach,

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 

Zajęcia popołudniowe ,,Palmy wielkanocne"

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców grupy ,,Słoneczka" na zajęcia popołudniowe ,,Palmy wielkanocne", które odbędą się dnia 20 marca o godz. 16.00. Chętni  rodzice proszeni są, aby tego dnia przynieść bukszpan i suche ozdobne trawy do dekoracji palm. Zajęcia odbędą się w naszej sali. Podczas tego spotkania  chciałybyśmy poruszyć kilka ważnych spraw dotyczących naszej grupy. Serdecznie wszystkich zapraszamy 

Aktualne telefony

księgowość/dyrektor - +48 792 900 295

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-7.30 Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela - zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci.
   
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
7.30-8.30 Praca indywidualna z dzieckiem - diagnozowanie postępów w rozwoju dziecka.Poranna gimnastyka, zabawy muzyczno-ruchowe i ćwiczenia uspokajające. Czynności higieniczne wyrobienie w dzieciach nawyku higienicznego,
8.30-9.00 ŚNIADANIE Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków ( mycie zębów, dbania o swoje zdrowie).
9.00-10.30 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane
10.30-10.45 II ŚNIADANIE
10.45-11.50 zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki o charakterze poznawczym i rekreacyjnym.
11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
12.00-12.30 OBIAD Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
ZAJĘCIA DODATKOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI 
12.30-14.00 Relaks - dzieci młodsze (3-4-letnie)
12.30-13.00 Relaks - Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie
13.00-13.50 Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe.
13.50-14.00 Spożywanie pierwszego dania obiadu, podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.00-16.30 Zabawy dowolne. zajęcia dodatkowe – język angielski, piłki, taniec nowoczesny.Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „iPrzedszkole”

                                                                                                              Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 7/MP3/2013

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3

 w Ustce

z dnia 28.10.2013r  

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „iPrzedszkole”

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

 W USTCE

§ 1

Postanowienia wstępne

$11.      System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

$12.      Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawiania dziecka pod opieką

 nauczycieli.

$13.      Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania  za pomocą karty zbliżeniowej zdarzeń wejścia/wyjścia na czytniku kart zbliżeniowych (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.

$14.      Karta kupowana jest raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

$15.      Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice dziecka.

$16.      Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do archiwum    i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

§ 2

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

$11.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do korytarza przedszkola zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika (tablet) i kierują się do szatni.

$12.      W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia w wejściu karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka będzie naliczany  od godz. 6.30  (godzina otwarcia przedszkola)

§ 3

Odbieranie dziecka z przedszkola

$11.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierają dziecko

bezpośrednio z sali lub ogrodu.

$12.      Po odebraniu dziecka bezpośrednio z sali lub ogrodu  rodzice/opiekunowie prawni lub inne

upoważnione przez rodziców osoby przykładają indywidualna kartę dziecka do czytnika (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.

$13.      W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka naliczany będzie do godz. 16:30 (godzina zamknięcia przedszkola).

§ 4

Moduł on-line dla rodziców

 Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie „iPrzedszkolena stronie :

www.iprzedszkole.progman.pl

$11.      Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

$12.      Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole

 Podpisanie aneksu do umowy cywilno prawnej stanowi  poświadczenie o akceptacji regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta.

$13.      Po aktywacji konta przez rodziców/opiekunów prawnych Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

      a)    bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i  żywienie

      b)    wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

      c)    bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów ,

      d)    dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

      e)     możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem

komunikatora

 • § 5

Postanowienia końcowe

$11.      Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 2 grudnia 2013r. do odwołania.

$12.      Niniejsza procedura jest załącznikiem do aneksu umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole

$13.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej

stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

$14.      Zapoznanie się z niniejsza procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na aneksie do umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole.

$15.      Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym

firma ProgMan.

$16.      Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola oraz pracownicy administracji.

$17.      Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Przedszkole” jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Ustce, ul. Polna 12

Ustka 28.10.2013r

Dyrektor

Beata Janiszewska


 

Formy współpracy z rodzicami

Formy współpracy z rodzicami to m.in.:

 • zebrania ogólne - informacje o głównych założeniach wychowawczych sprawy organizacyjne, zebrania grupowe z udziałem specjalistów - tematyka spotkań zgłaszana przez rodziców, warsztaty prowadzone przez specjalistów doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
 • kontakty indywidualne – wymiana bieżących informacji, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
 • zajęcia otwarte dla rodziców - możliwość bezpośredniego poznania realizowanych w przedszkolu zadań, form i metod pracy, a także bezpośredniego obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy rówieśniczej,
 • zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej zabawy – uroczystości, imprez cyklicznych – RAJD ROWEROWY, FESTYN, DZIEN RODZICA
 • tworzenie okazji do wspólnych integrujących przeżyć: wykonywanie z dziećmi prac plastycznych - malowanie bombek, pisanek, świętowanie np. przygotowanie do KONKURSY, KIERMASZE
 • „Trójeczka” - gazetka dla rodziców zawierająca informacje dotyczące aktualnie przerabianej tematyki, informacje o ciekawych książkach dla dzieci i rodziców, porady, bieżące wydarzenia.
 • Tablica dla rodziców - Pedagogizacja rodziców – tematyka aktualna do pory roku

Kontakt

Telefony kontaktowe: 

księgowość: +48 792900295

Intendent: + 48 793964881

Adres: 

76-270 Ustka, Polna 12

Formularz kontaktowy: 

Kontakt kopia z mapą

Telefony kontaktowe: 

księgowość: +48 792900295

Intendent: + 48 793964881

Adres: 

76-270 Ustka, Polna 12

{google_map}76-270 Ustka, Polna 12|zoom:15|lang:pl|width:600|height:400|show_info:yes|{/google_map}

Formularz kontaktowy: 

Na spektaklu w Teatrze ,,Tęcza"

Kontakt małych dzieci z kulturą i sztuką jest jednym z najwspanialszych sposobów rozwijania wyobraźni, zdolności i kreatywności dzieci. Nasze małe Słoneczka po raz pierwszy wraz z innymi grupami z naszego przedszkola miały możliwośc wyjazdu do teatru ,,Tęcza" w Słupsku na spektakl dla dzieci pt. ,,Wielka draka o drogowych znakach". Była to dla naszych dzieci bardzo udana wycieczka,wszyscy świetnie się bawili, a dla nas największą radościa  był uśmiech na ich twarzach.  

zdjęcia

różne

Podkategorie

 • Informacje

  Miejskie Przedszkole nr 3  dyżuruje w miesiącu sierpniu 2014

  Prosimy zapisywać się na listę u wychowawców, w celu ustalenia ilości grup.
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.